به گزارش بسنا، در این اطلاعیه آمده است: بر اساس تصمیم جلسه 1396 مورخ 27.06.1402 شورای علمی دانشگاه بوعلی سینو زمان حذف و اضافه ترم 4021 که قرار بود از