سروش در نیمه اول با ضربه کرنر به شهوب زاهدی پایه و اساس گل اول تیمش را گذاشت. رفیعی که در تمام طول بازی سعی می کرد با خونسردی و