به گزارش آرانیوس، سید رضا یحیوی اظهار داشت: این دو دهک با اضافه شدن دهک های ششم و هفتم به طرح ملی کالای الکترونیکی می توانند از محل یارانه خود